Хуулийн этгээдийн лавлагаа

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн лавлагаа - 1000₮

Хуулийн этгээд бүртгэлгүй лавлагаа - 1000₮

Татварын лавлагаа - 1000₮